IOAW

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) voorziet in een inkomen voor oudere werkloze werknemers die de volledige uitkeringsduur van de WW hebben doorlopen. De IOAW wordt uitgevoerd door uw gemeente.

Voorwaarden

Om recht te hebben op een IOAW-uitkering, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen. 

 Voorwaarde  Uitleg
1. U behoort tot de doelgroep van de IOAW In de volgende situaties behoort u tot de doelgroep van de IOAWZie_wet:
  1. U bent geboren voor 1 januari 1965 en bent na het bereiken van de 50-jarige leeftijd werkloos geworden en u heeft de volledige voor u geldende (eventueel verlengde) uitkeringsduur op grond van deWW doorlopenZie_wet.
  2. U bent geboren voor 1 januari 1965 en heeft na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar recht gekregen op een loongerelateerde werkhervattingsuitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA- uitkering) én deze uitkering is geëindigd omdat u niet meer ten minste 35% arbeidsongeschikt bentZie_wet.
  3. U bent gehuwd of woont samen met de werkloze werknemer zoals bedoeld onder a. Zie_wet
  4. U heeft op grond van overgangsrecht recht op een IOAW-uitkering.
2.

Uw inkomen is lager dan het sociaal minimum

Om recht te kunnen hebben op een IOAW-uitkering mag uw inkomen (en dat van uw partner) niet hoger zijn dan het sociaal minimum waarop u volgens de IOAW recht kunt hebbenZie_wet.
3.  U bent niet uitgesloten van het recht op een IOAW-uitkering U bent uitgesloten van het recht op een IOAW-uitkering als u Zie_wet:
  1. Buiten Nederland woont of verblijft (anders dan in verband met vakantie);
  2. Een vreemdeling bent en u illegaal in Nederland verblijft;
  3. Gedetineerd bent of had moeten zijn;
  4. U of uw echtgenoot onbetaald verlof heeft opgenomen en u alleen daardoor een laag inkomen heeft;
  5. De pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Hoogte van de IOAW-uitkering

De hoogte van de IOAW-uitkering is afhankelijk van uw situatie. De hoogte van een IOAW-uitkering is gelijk aan het verschil tussen het IOAW-normbedrag en uw inkomen (en dat van uw partner)Zie_wet.

Categorie belanghebbenden netto uitkering  bruto uitkering 
Werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder (netto: helft normbedrag, bruto: heel normbedrag)
€ 687, 59
€ 1.586,22
Alleenstaande werkloze werknemer die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft in dezelfde woning € 935,12* € 1.182,59
Alleenstaande werkloze werknemer van 23 jaar of ouder € 962,63 € 1.226,02

* Dit bedrag is gebaseerd op de stapsgewijze invoering van de Kostendelersnorm en het overgangsrecht dat daar op van toepassing is. 

Duur van de IOAW-uitkering

U kunt recht hebben op een IOAW-uitkering totdat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Nadat u pensioengerechtigd bent geworden kunt u recht hebben op een AOW-uitkering. Overlijdt u terwijl u een IOAW-uitkering ontvangt? Dan kunnen uw nabestaanden recht hebben op een overlijdensuitkeringZie_wet.

Verplichtingen

Als u een IOAW-uitkering aanvraagt of ontvangt, kan uw gemeente u de volgende verplichtingen opleggen:

Inhoudelijk komen deze verplichtingen nagenoeg overeen met de verplichtingen die de gemeente u in verband met het ontvangen van een bijstandsuitkering kan opleggen.

Gevolgen van niet nakomen van verplichtigen 

Komt u een van de verplichtingen niet na? Dan wordt de IOAW-uitkering blijvend of tijdelijk geheel of gedeeltelijk geweigerd Zie_wet. De gemeente kan u ook een waarschuwing gevenZie_wet. Houdt u zich niet aan de inlichtingenplicht, dan legt het college een boete opZie_wet.

Heeft de gemeente u ten onrechte of een te hoog bedrag verstrekt aan IOAW, bijvoorbeeld omdat achteraf blijkt dat u geen recht had op een IOAW-uikering? Dan zal de gemeente u verplichten dit bedrag (gedeeltelijk) terug te betalenZie_wet.

Zie_wwb

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2016, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu