In het kort

Wat is de individuele inkomenstoeslag?

De individuele inkomenstoeslag is een eenmalige uitkering voor wie langdurig heeft moeten rondkomen van een laag inkomen en geen uitzicht op inkomensverbetering heeft. Uw gemeente bepaalt wat zij verstaat onder een langdurig laag inkomen.

De dag waarop u een verzoek om individuele inkomenstoeslag indient, wordt ook wel de peildatum genoemd. Op de peildatum moet u langdurig een laag inkomen hebben en geen uitzicht op inkomensverbetering. De peildatum kan niet liggen voor de dag waarop u zich gemeld heeft om individuele inkomenstoeslag aan te vragen.

De individuele inkomenstoeslag wordt uitbetaald door de gemeenten. U moet een verzoek om individuele inkomenstoeslag indienen bij de gemeente waaronder uw woonplaats valt. 

Voorzieningen voor minima

Uw gemeente heeft mogelijk nog andere regelingen voor mensen met een laag inkomen, de minimavoorzieningen. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag, dan heeft u vaak ook recht op die voorzieningen.


Voor wie is de individuele inkomenstoeslag bestemd?

U moet tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn en u mag niet meer vermogen bezitten dan toegestaan voor de bijstand. Daarnaast mag u geen uitzicht op inkomensverbetering hebben. Bent u op de peildatum gehuwd, dan gelden deze voorwaarden ook voor uw partner. Voldoet een van u niet aan deze voorwaarden, dan bestaat voor uw beiden geen recht op individuele inkomenstoeslag.

Bovendien moet u rechtmatig in Nederland verblijven en mag u op de peildatum niet gedetineerd zijn. Voldoet u of uw partner niet aan deze voorwaarden? Dan kan de ander toch recht hebben op individuele inkomenstoeslag. 

Wat is de hoogte van de individuele inkomenstoeslag?

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag wordt bepaald door uw gemeente.

Betaling

De gemeente bepaalt wanneer ze u de toeslag uitbetaalt.

Terugbetalen

Blijkt achteraf dat u te veel of ten onrechte individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen, dan kunt u worden verplicht de individuele inkomenstoeslag terug te betalen.

Welke verplichtingen heb ik?

U moet zich na het aanvragen van individuele inkomenstoeslag houden aan verplichtingen. Doet u dat niet, dan kan de gemeente uw individuele inkomenstoeslag verlagen.

Uw verplichtingen zijn:

Verplichtingen Uitleg
Legitimatieplicht U moet zich legitimeren met een (geldig) legitimatiebewijs als de gemeente dat vraagt.
Inlichtingenplicht U moet uw gemeente alle informatie verstrekken die van invloed kan zijn op uw recht op individuele inkomenstoeslag.
Medewerkingsplicht U moet meewerken aan onderzoeken die uw gemeente wil (laten) verrichten om uw recht op individuele inkomenstoeslag vast te stellen.
Correct gedrag bij de gemeente U moet zich correct gedragen tegenover alle medewerkers van de gemeente. U mag bijvoorbeeld niet schelden, niet discrimineren en geen vernielingen aanrichten.
Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2015, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu